Link

邪惡力量第2季完成-X264-MKV通過RiddlerA


邪惡力量第2季完成-X264-MKV通過RiddlerA

 

 

首頁/全部/邪惡力量[S02:E01] –僧伽羅語字幕| පසු…[සිංහල] 2014年2月9日 全部,精選文章,MaxxA,MDG,僧伽羅語字幕,電視,අභිරහස්,අමුතුයි,එළ,නාට්‍යමය,බලන්න,විද්‍යා,ප්,රබන්ධ 10,602意見 評分:9。0/10。來自5票。 請耐心等待... 演員:金(Kim Manners) කථාව/රචනයරචනයරචනයඑරික්රිප්කී(Eric Kripke) 演員:CW獲獎者:2006獲獎者:28獲獎者: වන“在我垂死的時代”තියෙන්නේ齊柏林飛船(Led Zeppelin)අසුරෙනුයි。 සීසන්සීසන්2හිතනවාහිතනවාකියලා。 සීසන්2මයිමයිමයිමයිමයිමයි。 ඉදන්ඉදන්ට්ට්රක්ඉදන්ඉදන්ඉදන්ඉදන්ඉදන්ඉදන්ඉදන්ඉදන් තිබුනත්තිබුනත්තිබුනත්තිබුනත්තිබුනත්තිබුනත්නෑනෑනෑනෑ。 කියන්නම්කියන්නම්කියන්නම්කියන්නම්කියන්නම්කියන්නම්කියන්නම් ගෙනියනවාගෙනියනවාගෙනියනවාගෙනියනවාගෙනියනවාගෙනියනවා ඉන්නේඅසාධ්අසාධ්යයඉන්නේ。 කවුද(තමයි)එනවා(එනවා)එනවා。 කරනකොටකරනකොටකරනකොටකරනකොටකරනකොටගන්නවාගන්නවාගන්නවාගන්නවාගන්නවාගන්නවාගන්නවා。 දැනගන්නදැනගන්නදැනගන්නදැනගන්නදැනගන්නදැනගන්නදැනගන්නදැනගන්නදැනගන්න දැනුමට: එකේඑකේඑකේඑකේඑකේඑකේඑකේඑකේඑකේඑකේ。 නෑනෑනෑනෑනෑනෑනෑ තියෙනවනේතියෙනවනේතියෙනවනේතියෙනවනේතියෙනවනේතියෙනවනේතියෙනවනේතියෙනවනේතියෙනවනේ ඇතිඇතිඇතිඇතිඇතිඇතිඇති නෑනෑනෑනෑනෑනෑනෑ එකේ臨近死亡的經驗。 මෙතැනයිමෙතැනයිමෙතැනයිමෙතැනයි。 由於版權問題,我們不提供任何種子鏈接。 MD MD“ MDG”පිළිබදයුතුයMD MD MD MD MD MD MD MD MD MD <<上一集所有劇集下一個>>

邪惡力量第2季完成-x264-MKV由謎語答案。 靈異的第二季完成-x264-RK航空大學製作的MKV。 祖國S01E04國際XviD-AFG。 СериалрассказываетоприключенияхбратьевСэмаиДинаВинчестеров,которыепутешествуютпоСоединённымШтатамначёрномавтомобиле雪佛蘭Impala的1967年года,расследуютпаранормальныеявления,многиеизкоторыхоснованынаамериканскихгородскихлегендахифольклоре,исражаютсяспорождениямизла,такимикакдемоныипризраки。 Трейлеры Знаетеливы,что... ПервоначальнонарольСэмаВинчестерабылутверждёнДженсенЭклс。 Первоначальноидеясериалабыланесколькодругой。 Предполагалось,чтоглавнымгероембудетгазетныйрепортёр, Нозатемрешилиостановитьсянасюжетеодвухбратьях。 ГлавныегероисериалабылиназванывчестьгероевроманаДжекаКеруака«Вдороге»—СэлаПэрэдаиа。 Однако,авторуидеиЭрикуКрипкенепонравилосьимяСэл,ионрешилзаменитьегонаимяСэм。 ВовремясъёмоквторогосериалаДжаредПадалеки(СэмВинчестер)сломалрукуврезулотеис СэмВинчестермладшебратаДинана4года,ДжаредПадалекимладшеДженсенаЭклсатожена4года。 В18эпизодевторогосезонаподназванием«ГолливудскийВавилон»СэмиДинсовершаютэкскурсиюпокиностудии,вовремякоторойгидсообщает:«Справадекорациигородка,гдеснимаетсясериал«ДевочкиГилмор»(2000),еслиповезет,мыдажепообщаемсясактерами» 。 Ирониявтом,чтоДжаредПадалеки,играющийСэмаВинчестераявляетсяоднимизактеров«Девочек»。 ДжеффриДинМорган(ДжонВинчестер)старшесвоегоэкранногосынаДженсенаЭклса(ДинВинчестер)всело。 Внекоторыхсерияхможнозаметитьгеографическиеифактическиенеточности。 Этосвязаностем,чтодействиесериалапроисходитвразличныхштатахСША, астовфильмеДиниСэмпредставляютсяподчужимиименами。 Побольшейчастиэтиименапринадлежатреальносуществующимлюдямилиперсонажамфильмов。 Например,вэпизоде«Мертвецвводе»братьяпредставилиськакагентыФордиХэмилл - фамилииХаррисонаФордаиМаркаХэмилла,актёровкиноэпопеи«Звёздныевойны»。 Авэпизоде«Ночнойкошмар»ДиниСэмназвалисьотцамиСиммонсомиФрейли—обефамилиерринадлежа ВэпизодеННчнойоборотень ХэнСоло—«Звёздныхвойн»,和ДжекРайан—персонаж,созданныйписателемТомомКлэнси。 ОбеэтироливкиносыгралХаррисонФорд。 Вэпизоде«Адскийдом»,когдаЭдиГарриотнимаютдругудругакамеру, Изначальнопланировалось,чтоДжонаВинчестерабудутзватьДжек。 КиануРивзубылопредложеносыгратьДжонаВинчестера。 ПервоначальноКэтиКэссидипроходилапрослушиваниенарольворовкиБэлыТэлбот,однаковттебыл БратьевДинаиСэмаВинчестеровмоглисыгратьЭштонКутчериДжошХартнетт。 Всерии«Человекскрюком»(Hookman),когдаДинходитпокладбищу, ВпервойсериипервогосезонаСэм,объясняяДжессике,почемуондолженуехатьненадолго,говорит:«ОтецотправилсянаохотуивзялссобойДжима,ДжекаиХосе»。 Сэмперечисляетназванияалкогольныхнапитков(ДжимБим,ДжекДэниелс,ХосеКуэрво),намекая,чтоот。 ВпервойсериипервогосезонакогдаДинавполицейскомучасткеспрашиваюткакегозовут-онговорит。 ТедНьюджент»。 ТедНьюджент—американскийгитарист,вокалист,авторпесен,продюсер。俄國人«Strangehold»звучитвпервойсериивторогосезона。 Можнозаметить,чтовразличныхсериях(2-4«兒童不應該玩弄死的東西»,4-11«家庭遺物»,5-11«Sam,被打擾»)Динзаимствеессерие )。 Впоследнемизупомянутыхэпизодов,братьяпредставляютсяфамилиямиСтэнвикиБабар(АланСтэнвик - геройсоответствующегофильма,названныйвчестькомедийногоактера,аБабар(какслоненок) - вымышленноеимяФлетча,которымонпредставляетсявбольнице)。 В5серии5сезонаДженсенЭклс(ДинВинчестер)говоритПэрисХилтон,чтоонневиделфильм«ДомВосковыхФигур»(2005)начтоДжаредПадалеки(СэмВинчестер)удивленнопосмотрел,таккаквэтомфильмеДжаредПадалекисыгралрольвместес ПэрисХилтон。 В18эпизодевторогосезонаподназванием«ГолливудскийВавилон»,режиссерфильмаужасовноситимя。 ,тоотсылкакисполнительномупродюсерус​​ериала,которымиявляетсянастоящийМакДжи。 ВшестойсериивторогосезонабратьявместесДжопросматриваютинформациюосерийномубийцеХолмсе,исредифотографийегожертвестьфотографияреальнойжертвысерийногоубийцы - ДжекаПотрошителя。 ИмяКроуливзятовчестьоккультистаАлистераКроули。 Внимание! Дальнейшийсписокфактовосериалесодержитспойлеры。 Будьтеосторожны。 Когдасоздателямисериаларешалсявопросотом,накакомавтомобилебудутпутешествоватьбратьяВинчестеры,первымвыборомстал福特野馬1967年года,однакопозжебылорешено,чточёрный雪佛蘭Impala的будетвыглядетьболееустрашающе。 Во2серии9сезонапринеудачнойпопыткеКевинапопастьвДинаизарбалета,ДинназываетегоКитнисс,ссылаясьнаглавнуюгероинютрилогии«Голодныеигры»。 В10сезонаСэмВинчестерноситслингнаправойруке。 Всюжетеэтообъясняетсятем,чтоКастиэльнесмогегоприкрыть,идемонсломалСэму​​руку。 Вреальнойжизниэтовызванотравмой,которуюДжаредПадалекиполучил於2014年8月發布。 еще21факт Ошибкивсериале Внимание! Списокошибоквсериалеможетсодержатьспойлеры。Будьтеосторожны。 В8-мэпизоде1-госезонаестьсцена,когдабратьязабираютсявдомкжертве,наулицевэтоементи。 Нокогдаонипопадаютвнутрь,томалотого,чтоонисухие,такещёиихобувьнеоставлееникак В7эпизоде3сезонаГордонутверждает,чтоБэлавстречаласьсбратьямиВинчестерамивМассачусетсе。 Однаковпредыдущемэпизоде,событиякоторогоразворачиваютсянепосредственноепередсобытиямиэтойсерии,намашинеодногоизместныхжителейбылиустановленыномерныезнакиштатаРод-Айленд。 Эпизод,ДинведетнаблюдениевдетскомкафеПлаки(7сезон,14серия)—мальчиквочкахжу.。 Еслиприсмотреться—количествоочковизабитыхшаровменяетсяпочтивкаждомкад​​ре。 В10сезоне16сериивсамомконце。 СэмсДиномедутнамашинеподороге,зарулёмСэм,но,кактолькокамераотдаляетсяипоказываетавтомобильсзади,ярковидно,какзарулёмсидитДин,аСэмсидитрядом。 КтомужепричёскаСэманесоответствуетегопричёске10сезоне,тамволосыещекороткие。 Вэпизоде«Пугало»когдамолодаяпаравыходитизавтомобиляиидетвяблочныйсад,фарыавтомобилявыключены,ашоссесовершеннопустынно,нокогдачерезнесколькомгновенийонибегутсредидеревьев,можноувидетьназаднемпланеогнифар。 Вэпизоде«Психушка»ДинВинчестерпервыйразоткрываетдневникДжонанаразворотесноен Второйраздневникбылраскрытнаразвороте,гдебылоупоминаниетолькоогибелитинейджеров。 Рисуноквендигооказалсянапредыдущемлисте。 Вэпизоде«Сдетьмивсевпорядке»Сэмутверждает, Нотемнеменее,следыотукусовуматерейбылинашееврайонесоннойартерии。 Синовиальнаяжидкость,онажесуставная,находитсявсиновииили,иначе,всуставнойсумке,служитонадл。 Нотогдаподменышидолжныбылипрокусыватьколеноматерей,локтиипрочиекрупныысуставы,чтоб。 Темболее,такимротовымаппаратом,которыйимелиэтидетишки,выкачатьсуставнуюжидкостькрайне。 Действиеэпизода«Шоссе666»происходитвштатеМиссури,和U. S. 6,покоторомупроеожеи Вэпизоде«Пугало»городок,вкоторомпроисходитдействие,расположенвштатеИндиана。 ОднакокогдаДинночьювозвращаетсянамашине,мимопроезжаетпоездслоготипомКанадскихнациональныхжелезныхдорогнаодномизвагонов(съёмкисериалапроходятвВанкувере,Канада)。 НамашинеВинчестеровномерныезнакиКанзасарасположеныиспереди,хотяштатКанзасневыпускае Иногда,обращаясьдругкдругу,актёрыупотреблялисвоинастоящиеимена和неименаперсонажей。 Например,«Адскийдом»пареньзастойкойбара,предлагаяДинувыпить,назвалтогоДжен。 Авэпизоде«Происхождение»Динобнаруживает,чтобритва,изображённаянакартине,раскрыа,ана。 ПытаясьпривлечькэтомувниманиеСэма,онобращаетсяктомупоимениДжаред。 Позже,когдафильмвышелнаDVD,этиошибкибылиустранены。 Вэпизоде«Кровьмертвеца»ДжонВинчестерутверждает,чтоСэмюэлКольтсоздалсвойзнаменитыйКольтв1835годувтуночь,когдапроизошлабойняподАламо。 ОднакозащитникиАламопогибли6月1日,意大利черезгодпослетого,相片由какКольтизобрёлоружие設計。 еще9ошибок Материалыофильме Знаетепохожиефильмы? Порекомендуйтеих... Порекомендуйтефильмы,»пожанру,сюжету,создателямит。 д。 *внимание! системанепозволяетрекомендоватькфильмусиквелы/приквелы—непытайтесьихисккать КиноПоиск 738 40 326 IMDb 135 Онлайн 7850 Отзывыирецензиизрителей Добавитьрецензию...

邪惡力量第2季完成-x264-MKV by Riddler

流行語言過濾器(最多4種語言) 阿拉伯文阿拉伯文 巴西葡萄牙語巴西巴西葡萄牙語 丹麥丹麥語 荷蘭荷蘭語 英語英語 波斯語/波斯語波斯語/波斯語 芬蘭語 法語法語 印尼印尼文 意大利人意大利人 挪威語挪威語 羅馬尼亞羅馬尼亞語 西班牙西班牙語 瑞典瑞典語 越南越南人 其他語言過濾器 阿爾巴尼亞人阿爾巴尼亞人 阿塞拜疆阿塞拜疆 白俄羅斯白俄羅斯語 孟加拉語孟加拉語 大5碼大5碼 波斯尼亞人 保加利亞保加利亞人 保加利亞語/英語保加利亞語/英語 緬甸人 加泰羅尼亞語加泰羅尼亞語 中文BG碼中文BG碼 克羅地亞語克羅地亞語 捷克捷克 荷蘭文/英文荷蘭文/英文 英文/德文英文/德文 世界語 愛沙尼亞語愛沙尼亞語 格魯吉亞格魯吉亞 德文德語 希臘希臘 格陵蘭島格陵蘭島 希伯來語希伯來語 北印度文 匈牙利匈牙利語 匈牙利文/英文匈牙利文/英文 冰島冰島語 日本人日本人 韓文 庫爾德庫爾德人 拉脫維亞拉脫維亞語 立陶宛立陶宛語 馬其頓馬其頓 馬來人馬來人 馬拉雅拉姆語馬拉雅拉姆語 馬尼普里 波蘭語 葡萄牙語葡萄牙語 俄語俄語 塞爾維亞文 僧伽羅語僧伽羅語 斯洛伐克語 斯洛文尼亞語斯洛文尼亞語 他加祿語他加祿語 泰米爾語泰米爾語 泰盧固語泰盧固語 泰國泰語 土耳其土耳其語 烏克蘭文烏克蘭文 烏爾都語烏爾都語。

邪惡力量第2季完成-x264-MKV,來自謎語航空。 眾議院MD第2季完整DVDRip-x264-MKV by RiddlerA 類型: 視頻>電視節目 檔案: 51 尺寸: 2. 22 GiB(2381301415字節) 信息: IMDB 所使用的語言: 英語 文字語言: 已上傳: 2010-11-10 17:20:27 GMT 通過: 謎語A 播種者: 153 水蟲: 72 註釋 信息哈希: 0BBD0F56404BB3E54AA5AC9AA9B20F524E2D5E91 (磁鐵鍊接的問題已通過升級您的torrent客戶端得以解決!) 眾議院MD第2季完整DVDRip-x264-MKV IMDB評分:9。2/ 10 | 1,292票|前250名:無 類型:劇情片|神秘 口號:約見... 劇情:一位專門從事診斷醫學的反社會特立獨行醫生利用他精明的醫生團隊和智慧,竭盡全力解決令人困惑的案件。 體積小品質卓越。 發布信息: [FORMAT]:....................... [Matroska(MKV) [GENRE]:........................ [戲劇|神秘 [沒有CD] .................. [22 [文件大小]:.................... [100 MB /集 [分辨率]:............................... [624 x 352 [寬高比]:.................. [16:9 [幀速率]:.......... [23. 976 fps [視頻比特率]:....... [250 kbps [英語語言 [字幕]:.................... [是|英語 [發佈時間]:.............. [44分鐘 如果打開文件時出現任何問題,請安裝K lite編解碼器或組合編解碼器包 下載後欣賞並播種。 關於我的上傳的一些常見問題解答: 1.什麼是x264? x264是用於H-264編解碼器​​的開源編碼器,用於HD-DVD和Blu-Ray光盤上的高清電影。它具有很高的壓縮率,遠遠優於xvid。這意味著您可以以相同的比特率獲得更高的質量。 700MB x264 rip將比來自同一來源的700MB xvid rip更清晰,更詳細。 x264是DVDrips的未來! 02.什麼是文件? MKV表示Matroska視頻,它是可擴展的開放標準音頻/視頻容器(AVI也為容器!)。這種文件格式僅在一個文件中結合了多個視頻流,音頻流,字幕,章節和信息。它支持6通道AAC(高級音頻編碼)音頻或x264視頻等新標準。